Ugrás a tartalomhoz

BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT

Banka "Budapest Bank" je jiľ více neľ 25 let významným aktérem na maďarském bankovním trhu, navzdory nepříznivým ekonomickým okolnostem zůstala zisková, přičemľ si zachovala silnou likviditu a profitabilitu a i nadále působí jako jeden z nejstabilnějąích finančních ústavů na trhu.

Vlastníkem je společnost GE (General Electric Company). Z pohledu finančních ukazatelů patří mezi osm největąích bank v Maďarsku. Základem obchodní činnosti společnosti Budapest Bank je etický kodex mateřské společnosti GE. Tento hodnotový řád předepisuje dodrľování právních předpisů vztahujících se na obchodní činnost, na upřímné, čestné, spolehlivé a etické chování. Podniková filozofie se zrodila ve znamení rovnosti, transparentnosti, zaměření na klienty a vytváření hodnot. Podstatou naąeho názorového přístupu a odpovědné úvěrové politiky je poskytovat naąim klientům praktické, transparentní produkty a sluľby, mimořádnou pozornost věnujeme také jasné, srozumitelné komunikaci výąe uvedených aktivit.

Část sluľeb dostupných u společnosti Budapest Bank poskytuje banka prostřednictvím dceřiných společností, které jsou v jejím vlastnictví. Tyto podniky jsou součástí bankovní skupiny a svoji specifickou činnost vykonávají jako nezávisle hospodařící subjekty. V rámci své činnosti usiluje banka o to, aby její klienti měli zajiątěn co nejsnadnějąí a co nejrychlejąí přístup k finančním sluľbám, které jsou potřebné k dosaľení jejich cílů.

Společnost správce fondu "Budapest Alapkezelő Zrt." byla zaloľena v roce 1992 jako dceřiná společnost vlastněná ze 100 procent společností Budapest Bank. Zabývá se předevąím organizováním a managementem podílových fondů, spravováním majetku penzijních fondů a fondů zdravotního pojiątění. Společnost "Budapest Alapkezelő" disponuje spravovaným majetkem ve výąi téměř 300 miliard forintů, ve více neľ 30 podílových fondech a 6 portfoliích penzijních fondů. Mezi jejími fondy jsou zastoupeny jak fondy klasických finančních, dluhopisových a akciových trhů, tak v poslední době stále oblíbenějąí garantované fondy. A» jiľ usilujete o komplexní bezpečnost nebo hledáte rizikové investice spojené s vyąąími výnosy, v nabídce podílových fondů Budapest Befektetési Alapok jistě najdete vhodnou formu investice.