Ugrás a tartalomhoz

SPRAVOVÁNÍ COOKIE

Stejně jako jiné firmy, i my pouľíváme na naąich webových stránkách soubory "cookie". My pouľíváme vyhledávací a flash cookie soubory například k tomu, abychom věděli, zda jste jiľ někdy navątívili naąe stránky, respektive nám pomáhají identifikovat takové funkce/sluľby, o které byste mohli mít největąí zájem. Vyhledávací a flash cookie soubory zvyąují vaąe online záľitky tím, ľe ukládají Vámi preferované informace po dobu, kdy se zdrľujete na daných stránkách. Ani vyhledávací, ani flash cookie soubory nemohou identifikovat Vaąi osobu. Prohlíľecí soubory cookie můľete prostřednictvím nastavení svého prohlíľeče zablokovat, avąak bez souborů cookie nebudete mít moľnost vyuľívat vąechny sluľby naąich webových stránek. Kliknutím sem můľete spravovat a zablokovat soubory flash cookie. Stejně jako v případě prohlíľecích cookie souborů, ani zde nebudete mít moľnost vyuľívat vąechny sluľby naąich webových stránek v případě, ľe zablokujete soubory flash cookie.